Moravská hasičská jednota - Hasičský sbor Křenovice

— HASIČI V KŘENOVICÍCH —

"Uvědomělé občanstvo křenovské, pochopivše účel a výhody sborů hasičských v obci, statečně podporovalo zakladatele ve snahách po dosažení téhož účele. Nechť stane se sbor tento počátkem nové doby v Křenovicích, doby pokroku a svornosti, jíž malé věci rostou, kdežto nesvorností i největší se rozpadají."

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Křenovicích vypovídá o obrovském nasazení a zápalu několika generací. Tito lidé dobrovolně bez nároku na odměnu neváhali a neváhají obětovat svůj volný čas pro pomoc bližním, pro rozkvět sboru i obce, která se nemalou měrou podílí na fungování celé organizace.

Významně se podílíme na kulturním a společenském rozvoji obce, naše jednotka je díky svému vybavení a připravenosti schopna kdykoliv zasáhnout při nejrůznějších mimořádných událostech, aktivně pracujeme s mládeží, naše soutěžní družstva nás dobře reprezentují na soutěžích v požárním sportu nejen v rámci okresu. 

 Z kroniky sboru

 "20.července byla slavnost otevření nové požární zbrojnice, která byla postavena v akci "Z" Místním národním výborem v Křenovicích a Okresním národním výborem ve Vyškově. Slavnost řídil dlouholetý velitel Bohumil Fišer. Účast na slavnosti byla velká, ve slavnostním průvodě šlo 240 krojovaných požárníků z MPS. Nová zbrojnice je postavena na "Trávníkách" u potoka Rakovce. Dopoledne byla slavnostní schůze u Pouchlých, kde bylo uděleno 37 čestných uznání rady MNV členům i občanům, kteří se zvláště zasloužili o výstavbu této zbrojnice. Po programu byla taneční veselice na výstavišti."


"Devatenáct požárníků našeho sboru se od 31. srpna do 4. září podílelo na záchraně životů 2 výzkumníků v Moravském krasu. Zde se ukázala akceschopnost, pohotovost a vytrvalost požárních sborů z celého Jihomoravského kraje. 36 hodin bez přestávky byly nasazeny všechny stroje a použilo se více jak 50 km hadic. Bohužel oba výzkumníci byli nalezeni mrtvi, když voda náhle vnikla do prostoru, kde právě byli."

 

 

1891 - 2017

— O ZALOŽENÍ NAŠEHO SBORU —

Již odedávna se obyvatelé měst a obcí sdružovali ke vzájemné pomoci při požárech, povodních a jiných katastrofách. Z dostupných pramenů je možné zjistit, že také Křenovice a jejich obyvatelé byli v minulosti těžce postihováni všemožnými pohromami. Roku 1850 postihl obec velký požár, kdy vyhořela celá ulice zvaná Dědina a Podsedky. Neštěstí o to větší, že bylo po žních a ve stodolách byla svezena celá úroda. Roku 1855 shořel celý Svárov, 1858 hoří spodní část Liškova a na dovršení všeho rok na to vyhořela zbylá tj. horní část Liškova. Roku 1888 po jarním tání přichází do obce velká voda. Zatopená byla celá dědina, kde bylo až metr vody nad terénem. Roku 1890 vypukl opět velký požár na Liškově, kdy vyhořela větší část této ulice.

V tomto roce přišel do naší obce nadučitel Josef Ludikovský (narozen r. 1848 ve Valašských Kloboukách). Poslední velký požár jej přiměl k myšlence založit u nás hasičský sbor. Našel několik obětavých spolupracovníků a založil v roce 1891 sbor dobrovolných hasičů v Křenovicích. Tehdy do školní kroniky o založení hasičského sboru napsal: "Uvědomělé občanstvo křenovské pochopivše účel a výhody sborů hasičských v obci, statečně podporovalo zakladatele ve snahách po dosažení téhož účele. Nechť stane se sbor tento počátkem nové doby v Křenovicích, doby pokroku a svornosti, jíž malé věci rostou, kdežto nesvorností i největší se rozpadají."

Krásná myšlenka ochrany majetku spoluobčanů i veřejnosti při vzniku ničivých požárů, ale i živelních pohrom, provázená nadšením a elánem tehdy zakládajících členů, přetrvala přes všechna údobí hospodářské krize, první světové války i národního útlaku za okupace v období druhé světové války, až dodnes. A to vše při dobrovolnosti, obětavosti a nezištnosti hasičů. Jejich činnost nikdy nebyla a není marná či zbytečná.

Dne 5. července 1891 byly stanovy od slavného obecního zastupitelstva schváleny a 25. srpna 1891 od vysokého c.k. místodržitelství v Brně potvrzeny. V neděli pak 6. září 1891 byl Sbor dobrovolných hasičů v Křenovicích slavnostně založen.

Přes sto dvacet let hasičské činnosti znamená hodně dobrovolné práce. Za tuto dobu se vystřídalo několik generací hasičů, měnila se struktura požární ochrany, změnily se podmínky pro činnost, modernizovala se hasební technika, zmodernizovala se bytová kultura a také se několikrát změnil i název naší organizace. Přesto všechno zůstává a přetrvává do dnešní doby původní poslání zakládajících členů Sboru dobrovolných hasičů - přispěchat na pomoc tam, kde je toho právě potřeba a tomu, kdo pomoc potřebuje.